Autisme Diagnose

Autisme onderzoek / diagnose bij kinderen

Als er een vermoeden naar autisme is, dan kan via een diagnostiek onderzoek worden vastgesteld of dit vermoeden juist is. Het diagnostisch onderzoek naar autisme bij kinderen kan vanaf 6 jaar. Het krijgen van de diagnose autisme heeft gevolgen voor kind, maar ook voor het gezin en de omgeving. Het is daarom belangrijk dat het onderzoek naar autisme goed wordt uitgevoerd. In het onderzoek worden diverse stappen doorlopen waarbij alle ontwikkelingsstadia besproken worden. Vervolgens zullen verschillende testen, vragenlijsten en andere onderzoeksmiddelen ingezet worden om een goed beeld te kunnen krijgen van het bestaan van autisme.

Hoe wordt de diagnose autisme bij kinderen vastgesteld?

Bij de start van het onderzoek zal er eerst een screeningsgesprek plaatsvinden met de ouders en het kind. Er zullen tijdens dit gesprek vragenlijsten worden meegegeven aan de ouders, die een beeldvorming geven over de mogelijkheid van het bestaan van een ASS stoornis. Let wel het gaat om een screening om duidelijk aan te geven wat het beeld is over het kind.

Het autisme onderzoek omvat de volgende stappen:

Stap 1: Bij deze stap zullen er gesprekken plaatsvinden met ouders en eventueel leerkrachten. Er wordt een ontwikkelingsanamnese en een ASS – interview afgenomen. Ook hier worden de ouders gevraagd om vragenlijsten in te vullen die specifiek naar ASS– problematiek vragen. De leerkrachten zullen enkele vragenlijsten toegestuurd krijgen om hun beeld over het kind te kunnen schetsen.

Stap 2: In deze stap zal er bij het kind onderzoek worden gedaan naar intelligentie, aandacht/concentratie en sociale cognitie. Hier zal ook aandacht worden gegeven aan observaties.

Stap 3: Eventuele aanvullende gesprekken met ouders en leerkrachten

Stap 4: Verslaggeving en diagnosestelling.

Als het diagnostisch onderzoek is afgerond wordt er een adviesgesprek gehouden. Tijdens dit gesprek worden de bevindingen van het onderzoek besproken.


Autisme onderzoek / diagnose bij volwassenen

Hoe wordt de diagnose autisme bij volwassenen vastgesteld?

Het autisme onderzoek werkt op een stapsgewijze manier. Er vindt eerst een screeningsonderzoek plaatst. Dit onderzoek bestaat uit een gesprek en het invullen van vragenlijsten. Het gesprek zal zich specifiek richten op de kenmerken van autisme. De screeningsvragenlijsten meten de verschillende kenmerken van autisme.

Dit screeningsonderzoek geeft een indicatie voor autismeproblematiek. Indien de resultaten van het onderzoek wijzen in de richting van de diagnose autisme kan er worden verder gaan met de tweede stap. Dit is het verdiepende onderzoek. Dit bestaat uit een gesprek met een partner/ouder/broer en een gesprek met de cliënt zelf. Deze gesprekken zijn gericht om specifieke kenmerken in kaart te brengen aan de hand van voorbeelden en observaties. Indien nodig vindt er een intelligentieonderzoek, dit is nodig om het niveau te bepalen van de cliënt om een eventuele begeleiding op maat aan te passen.

Na het onderzoek vindt er een adviesgesprek plaatst, waarin de resultaten worden besproken en een behandeladvies gegeven wordt indien er de diagnose autisme wordt gemaakt.

U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?