Kinderen en jongeren therapie

De ontwikkeling van alle kinderen en jongeren bestaat uit makkelijkere en moeilijkere periodes. Veel moeilijkheden raken gaandeweg opgelost: door de sterktes en veerkracht van kinderen en jongeren, door de steun van hun ouders, hulp van leerkrachten of vrienden, ... Soms echter loopt een kind of jongere in zijn ontwikkeling vast. Dat kan plots, bijvoorbeeld na een ingrijpende gebeurtenis of in een bepaalde ontwikkelingsfase, of meer geleidelijk doordat moeilijkheden zich opstapelen.

Kinderen en jongeren tonen dit 'vastlopen' op uiteenlopende wijze. Soms zijn ze erg boos en gaan ze veel conflicten aan. Soms voelen ze zich somber of zijn ze angstig. Sommigen tonen hun moeilijkheden via problemen in de zindelijkheid, hun eet- of slaappatroon. Weer anderen hebben lichamelijke klachten of functioneren niet goed op school….

Therapie kan van betekenis zijn voor deze kinderen, jongeren en hun omgeving. Het kan steunen, kwaliteiten versterken, stabiliseren en groei bevorderen.


Speltherapie bij kinderen

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen. Spelen hoort bij de ontwikkeling van kinderen en het helpt hen om uitdrukking te geven aan hun binnenwereld. Tijdens het spelen kunnen kinderen hun gevoelens en gedachten uiten, ze verwerken en experimenteren met ander gedrag. Bovendien is spelen plezant, kan het ontspanning bieden en nieuwsgierigheid aanwakkeren. De speltherapeut nodigt het kind uit in de spelkamer, steeds op dezelfde plek en bij voorkeur op een vast tijdstip zodat er voorspelbaarheid en vertrouwelijkheid geboden wordt aan het kind. De spelkamer is een rustige ruimte waar divers speelgoed en creatief materiaal voor verschillende leeftijden aanwezig is. Aandachtig volgt de therapeut het kind en diens spel, soms toekijkend en soms meespelend. De therapeut leert het kind via het spel begrijpen, geeft woorden aan wat er gebeurt en ondersteunt het kind in het uiten van moeilijkheden. Doorheen de tijd kan het kind, in relatie met de therapeut, nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe inzichten verwerven die kunnen leiden tot verandering in gedrag.

Voordat een speltherapie kan starten, is het belangrijk om kennis te maken met zowel het kind als de ouders of zorgfiguur. De hulpvraag en de verwachtingen moeten immers besproken worden als ook de concrete werkvorm: is speltherapie aangewezen, ligt de klemtoon meer op ouder- of gezinsbegeleiding, zijn er diagnostische vragen en wie kan hierrond hulp bieden, enzDeze kennismakingsfase kan meerdere gesprekken in beslag nemen. Daarbij vinden we het belangrijk om in eerste instantie met de ouders of zorgfiguur te spreken, eventueel met het kind erbij. Nadien zullen er enkele individuele contacten met het kind plaatsvinden opdat de therapeut de belevingswereld van het kind wat beter leert kennen.

Speltherapie betreft een specifieke werkwijze maar elke therapeutische begeleiding is anders en kent zijn eigen weg. Daarom vinden we de dialoog rond het therapeutisch proces erg belangrijk. Aarzel niet om bedenkingen of vragen omtrent het traject met ons te bespreken.


Ouderbegeleiding

Kinderen en jongeren zijn onlosmakelijk verbonden met hun ouders en hun zorgcontext. Wanneer je kind vastloopt, heb je als ouder of zorgfiguur vragen over hoe je je kind kan begrijpen en helpen. Ook voor je kind is het van grote waarde wanneer het ervaart dat zijn of haar ouders/ zorgfiguur mee op zoek gaan naar begrip en hulp. Daarom vinden we het belangrijk om samen te werken met ouders en/of zorgfiguren van kinderen of jongeren die vastlopen, te luisteren naar hun verhaal, mee na te denken,…. Hoe deze begeleiding vorm kan krijgen , wordt samen besproken. De intensiteit van deze begeleiding kan verschillen naargelang de leeftijd, de aard en ernst van de problematiek bij je kind.

Na het intakegesprek word je verwezen naar de therapeut die jou het beste kan helpen naargelang de problematiek, ervaring en specialisaties.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?